Komunikat dla pracowników KMP - zebranie PKZP! - Komunikaty - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat dla pracowników KMP - zebranie PKZP!

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KMP w Elblągu, serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PKZP.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KMP w Elblągu

 

serdecznie zaprasza Pana / Panią

 

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PKZP

 

w dniu 16.05.2018 r.

 

Początek zebrania - w I terminie o godz. 14.00 ,

przy braku kworum - w II terminie o godz. 14.30

Miejsce: Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3 – aula

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Zebrania- Przewodniczący Zarządu PKZP

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania oraz protokolanta

 3. Zatwierdzenie porządku zebrania

 4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków

 5. Sprawozdanie Zarządu PKZP z działalności za 2017r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP za 2017r. oraz ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną, w tym wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 7. Projekt zmian w statucie PKZP, ograniczający wysokość wpłat na wkłady,

 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad,

 9. Dyskusja,

 10. Komisja Uchwał i Wniosków przedkłada projekty uchwał w sprawie:

-zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PKZP z działalności za 2017r.

-zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PKZP za 2017r.

-zatwierdzenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PKZP

-zatwierdzenia zmian w statucie PKZP

-podjęcia innych uchwał i wniosków z dyskusji

 1. Sprawy różne,

 2. Zamknięcie obrad

 

Uwaga!!! czas trwania zebrania przewidywany jest na 90 minut (półtorej godziny) od rozpoczęcia w II terminie.

*********************************************************************************

 

Umieszczono również na stronie internetowej

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu

http://seirp.elblag.pl

*********************************************************************************

 

Przewodniczący Zarządu

PKZP przy KMP w Elblągu

nadkom. Paweł Iwaniszyn