Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zebranie dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Data publikacji 07.03.2017

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KMP w Elblągu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PKZP.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.03.2017r. Początek -  w I terminie  o godz. 14.30 , przy braku kworum -  w II  terminie  o godz. 15.00. Miejsce:  Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3 – aula.
Porządek zebrania:


1.    Otwarcie Zebrania - Przewodniczący Zarządu PKZP,   
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania oraz protokolanta,
3.    Zatwierdzenie porządku zebrania,
4.    Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał  i Wniosków,
5.    Sprawozdanie Zarządu PKZP z działalności  za 2016r.,
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP za 2016r. oraz ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną, w  tym wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
7.    Projekt zmian w statucie PKZP,
8.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność  obrad,
9.    Dyskusja,
10.    Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej PKZP oraz formę wyborów ( jawną czy tajną) 
11.    Komisja Uchwał i Wniosków przedkłada   projekty uchwał  w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PKZP z działalności  za 2016r.  
-zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PKZP za 2016r.  
-zatwierdzenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PKZP
-zatwierdzenia zmian w statucie PKZP
-podjęcia innych uchwał i wniosków z dyskusji 
12.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP, ogłoszenie wyników wyborów,           
13.     Sprawy różne,
14.    Zamknięcie obrad
                                                    

                                                            Przewodniczący Zarządu
                                                           PKZP przy KMP w Elblągu
                                                            nadkom. Paweł Iwaniszyn