Poniedziałek, 22 wrz. 2014
Mapa serwisu
Informator dla kandydatów

Spis treści:

1. Kryteria przyjęć do służby w Policji »
2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne »
3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego »
3. 1. Ogłoszenia »
3. 2. Wymagane dokumenty »
3. 3. Ocena dokumentów i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym »
3. 4. Rozmowa wstępna »
3. 5. Etapy prowadzone w szkołach Policji »
3. 5. 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej »
3. 5. 2. Test sprawności fizycznej »
3. 6. Test psychologiczny »
3. 7. Wywiad zorganizowany »
3. 8. Postępowanie sprawdzające »
3. 9. Komisja lekarska »
4. System punktowy i lista rankingowa »
4. 1. System punktowy »
4. 1. 1. Punktowanie wybranych etapów postępowania kwalifikacyjnego »
4. 1. 2. Punktowanie preferencji określonych w ogłoszeniu »
4. 1. 2. 1. Kandydaci do służby nieposiadający średniego wykształcenia, ubiegający się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji »
4. 2. Lista rankingowa »
5. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów »
6. Podstawy prawne regulujące rekrutację do Policji »
7. ZAPAMIĘTAJ »

Wielkość liter lupa :   A A A


1. Kryteria przyjęć do służby w Policji

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji "(...) pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować".

Jednakże"(...) komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji".

Podsumowując, kandydat do służby w Policji powinien posiadać:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • co najmniej wykształcenie średnie (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji Policji),
 • zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.
Ponadto kandydat powinien:
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być niekaranym.
Przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (nie dotyczy kobiet).

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

Informacji o terminach rozpoczęcia tego procesu oraz o miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać w ogólnopolskich gazetach, prasie policyjnej, na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Policji oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne

Przełożonym właściwym w sprawach postępowania kwalifikacyjnego jest komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i Komendant Główny Policji.

Zadania i czynności służbowe w zakresie postępowania kwalifikacyjnego realizowane są przez:
 • komórki ds. doboru w Komendzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji,
 • szkoły Policji, w zakresie wyznaczonych etapów postępowania kwalifikacyjnego,
 • komórki ds. ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w zakresie postępowania sprawdzającego przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. nr 11, poz. 95 z późn. zmianami),
 • wojewódzkie komisje lekarskie, podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

3. 1. Ogłoszenia

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w momencie opublikowania przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o rozpoczęciu doboru do służby w Policji.

Ogłoszenie to określa termin i liczbę osób przyjmowanych do służby w jednostkach organizacyjnych Policji. Publikowane jest w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji » www.policja.pl.

Po ukazaniu się ogłoszenia Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na obszarze terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.:
 • wskazanie jednostek Policji, do których przyjmowani będą kandydaci,
 • wymagania określone w ustawie,
 • preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 • określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
 • wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa.
3. 2. Wymagane dokumenty

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty: 3. 3. Ocena dokumentów i potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez komórki ds. doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a także odmowy przyjęcia do służby w Policji. Ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

3. 4. Rozmowa wstępna

Rozmowę wstępną przeprowadza kierownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

3. 5. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzianu wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (» Katowice, » Legionowo, » Piła, » Słupsk, » Szczytno), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Etapy te mają charakter rankingowo-selekcyjny. Zaliczenie pierwszego etapu (sprawdzian wiedzy ogólnej) warunkuje dopuszczenie do następnego (oceny sprawności fizycznej).

3. 5. 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej

Sprawdzian wiedzy ogólnej, zwany » "testem wiedzy":
 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40.
W teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące: Konstytucji RP, funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym m.in.:
 • prawa człowieka,
 • obowiązki obywatela,
 • źródła prawa,
 • organy kontroli państwowej i ochrony praw,
 • ustawa o Policji,
 • organy ścigania,
 • organy administracji publicznej.
3. 5. 2. Test sprawności fizycznej

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testu wiedzy kandydat, w tym samym dniu, zostanie poddany » testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki przeliczone zostają w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeżeli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min 45 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

3. 6. Test psychologiczny

Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu, przeprowadzanemu w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Test psychologiczny prowadzony jest przez psychologa metodą » MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy.

Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji, który opracowany został przez sędziów kompetentnych (ekspertów).

Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów.

W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, w tym m.in.:
 • inteligencja werbalna,
 • inteligencja niewerbalna,
 • pamięć i spostrzeganie,
 • kreatywność,
 • współpracę i współdziałanie w grupie.
3. 7. Wywiad zorganizowany

Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, który wyznacza przewodniczącego tego zespołu.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów odpowiedzi na zadane pytania. Pytania pochodzą z przygotowanej wcześniej bazy pytań.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli uzyska od 36 do 60 punktów.

Prowadzeniem wywiadu zorganizowanego kieruje przewodniczący zespołu.

3. 8. Postępowanie sprawdzające

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w » ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa".

Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Policjant bowiem w toku realizowanych czynności służbowych niejednokrotnie ma dostęp do informacji niejawnych i prawo takiego dostępu musi być potwierdzone udokumentowanymi procedurami.

Postępowanie sprawdzające prowadzą wyspecjalizowane komórki ds. ochrony informacji niejawnych. Jest to proces czasochłonny.

3. 9. Komisja lekarska

Pozytywny wynik wywiadu zorganizowanego daje podstawę do skierowania kandydata do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie przez » komisję lekarską (podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej warunkuje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia do służby na tzw. liście rankingowej.

4. System punktowy i lista rankingowa

4. 1. System punktowy

System punktowy umożliwia stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego na podstawie punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany) oraz preferencji zawartych w ogłoszeniu.

Kolejność kandydatów na liście ustalana jest w zależności od łącznej liczby uzyskanych przez nich punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego, wynosi 220 (przez kandydata nieposiadajacego średniego wykształcenia, ubiegającego się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji - 210).

4. 1. 1. Punktowanie wybranych etapów postępowania kwalifikacyjnego

W etapach postępowania kwalifikacyjnego, ocenianym w systemie punktowym, kandydat może uzyskać:
 • za test wiedzy - 40 punktów,
 • za test sprawności fizycznej - 40 punktów,
  1. minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu wynosi 21,
  2. punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata wg następujących przedziałów czasowych:
Normy czasowe
Czas w minutach, sekundach, dziesiątych sekundy
od
Czas w minutach, sekundach, dziesiątych sekundy
do
Punkty
1.45,0 1.43,1 21
1.43,0 1.41,1 22
1.41,0 1.39,1 23
1.39,0 1.37,1 24
1.37,0 1.35,1 25
1.35,0 1.33,1 26
1.33,0 1.31,1 27
1.31,0 1.29,1 28
1.29,0 1.27,1 29
1.27,0 1.25,1 30
1.25,0 1.23,1 31
1.23,0 1.21,1 32
1.21,0 1.19,1 33
1.19,0 1.17,1 34
1.17,0 1.15,1 35
1.15,0 1.13,1 36
1.13,0 1.11,1 37
1.11,0 1.09,1 38
1.09,0 1.07,1 39
1.07,0 w dół 40

- za test psychologiczny - 60 punktów
 • jeżeli wynik testu uzyskany przez kandydata nie spełnia kryteriów psychologicznych dopasowania do wymagań, wynik uznaje się za negatywny,
 • jeżeli kandydat uzyska pozytywny wynik testu, tj. spełnia kryteria oceny psychologicznej), to wynik jest przeliczany na punkty,
 • za każdą cechę w badanych obszarach można otrzymać od 0 do 3 punktów,
 • uzyskane punkty są sumowane,
 • za test można uzyskać od 1 do 60 punktów,
- za wywiad zorganizowany - 60 punktów:
 • wywiad zostaje zaliczony, jeżeli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.
Procentowy udział wyników poszczególnych punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego w ogólnej liczbie możliwych do uzyskania punktów:
 • test wiedzy ogólnej - 20 %, tj. 40 pkt,
 • test sprawności fizycznej - 20 %, tj. 40 pkt,
 • test psychologiczny - 30 %, tj. 60 pkt,
 • wywiad zorganizowany - 30 % tj. 60 pkt.
4. 1. 2. Punktowanie preferencji zawartych w ogłoszeniu

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w rozdziale 3.1. wg schematu:
 • wykształcenie średnie - 10 punktów,
 • wykształcenie licencjackie - 12 punktów,
 • wykształcenie licencjackie o specjalności przydatnej z punktu widzenia służby w Policji - 14 punktów,
 • wykształcenie wyższe - 16 punktów,
 • wykształcenie wyższe o specjalności przydatnej z punktu widzenia służby w Policji - 18 punktów,
 • potwierdzona znajomość języka obcego w stopniu dobrym:
  1. jednego - 1 punkt,
  2. więcej niż jednego - 2 punkty.
Łączna liczba punktów przyznanych kandydatowi do służby w Policji za preferencje nie może być większa niż 20.

4. 1. 2. 1. Kandydaci do służby nieposiadający średniego wykształcenia, ubiegający się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji

Kandydatowi do służby w oddziałach prewencji Policji, nieposiadającemu średniego wykształcenia, przyznaje się punkty za preferencje określone w ogłoszeniu wg schematu:
 • ukończona zasadnicza szkoła zawodowa - 2 punkty,
 • ukończone kursy specjalistyczne przydatne z punktu widzenia służby w oddziałach prewencji Policji - od 1 do 2 punktów (przyznając punkty uwzględnia się przydatność ukończonych przez kandydata kursów do służby w oddziałach prewencji Policji),
 • prawo jazdy kategorii "C" - 1 punkt,
 • uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych z punktu widzenia służby w oddziałach prewencji Policji - od 1 do 2 punktów (przyznając punkty, uwzględnia się przydatność uprawianych dyscyplin do służby w oddziałach prewencji Policji),
 • potwierdzona znajomość języka obcego w stopniu dobrym - 2 punkty,
 • wzrost co najmniej 175 cm - 1 punkt.
Łączna liczba punktów przyznanych za preferencje kandydatowi nieposiadającemu średniego wykształcenia, ubiegającemu się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, nie może być większa niż 10.

4. 2. Lista rankingowa

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Kandydaci umieszczeni zostają na » liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Dla kandydatów do służby nieposiadających średniego wykształcenia, ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, tworzone są odrębne listy rankingowe.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja składająca się z:
 • dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,
 • kierownika komórki organizacyjnej do spraw kadr,
 • przedstawiciela właściwej merytorycznie służby Policji,
 • przedstawiciela organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów,
Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie.

5. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów

Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wprowadził centralny, elektroniczny system ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. » Centralny Rejestr Doboru Kandydatów (CRDK).

W rejestrze tym gromadzone są informacje:
 • o kandydacie do służby,
 • o wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • statystyczne.
Celem CRDK jest ewidencjonowanie wyników i na ich podstawie stworzenie listy osób w zależności od uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz przyznanych punktów preferencyjnych.

Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:
 • rejestracja kandydata w CRDK),
 • przydzielenie identyfikatora,
 • wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w której testy te zostaną przeprowadzone,
 • ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Po pozytywnym zakończeniu przez kandydatów wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, zostanie utworzona lista rankingowa zawierająca nazwiska osób posortowane w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

Informacja ta zostanie także opublikowana na stronie internetowej KGP (www.policja.pl/rekrutacja/ ), na której zamiast nazwisk umieszczone zostaną identyfikatory CRDK.

Na liście rankingowej będą umieszczone identyfikatory tylko tych osób, które zakończyły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego (odpowiednio dla każdego województwa).

6. Podstawy prawne regulujące rekrutację do Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:
ZAPAMIĘTAJ
 • osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (tylko mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały lub odpisy wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii,
 • kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brat tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 • przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej - kandydat musi mieć przy sobie:
  • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  • dowód osobisty,
  • strój i obuwie sportowe (koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki),
 • "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz komendy powiatowe (miejskie) Policji; formularze te są również dostępne na stronach internetowych KGP i KMP Elbląg,
 • wypełnioną "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" kandydat składa w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji dopiero po zaliczeniu testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej.

  początek strony » | Menu "Informacje ogólne" »

wróć do poprzedniej strony » | wróć do strony głównej »
   
Projekt i wykonanie: elblag24, W. Brudek | Komunikacja »
Serwer niniejszy nie jest połączony z siecią MSWiA. Zawiera tylko dane powszechnie dostępne.