Sobota, 20 wrz. 2014
Mapa serwisu
Prawa i obowiązki klienta
Moje prawa w urzędzie
Karta Praw Ofiary [.pdf]
Prawa i obowiązki pokrzywdzonego przez przestępstwo
Prawa i obowiązki pokrzywdzonego przez wykroczenie
Prawa i obowiązki podejrzanego
Prawa i obowiązki obwinionego
Prawa i obowiązki nieletniego
Prawo do kompensaty dla ofiar przestępstw
Dostęp do informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Art. 1.
1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.


Prawo sprzeciwu
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa wart. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj. wtedy, gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem. W przypadku wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy).

Prawo do informacji
Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m. in. poprzez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych.

Na podstawie art. 32 ust. pkt 1-5a, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:
 • czy zbiór istnieje,
 • kto jest jego administratorem,
 • od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych,
 • w jaki sposób dane są udostępniane,
 • jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym (ale tylko w przypadku, gdy zostało ono podjęte podczas zawierania lub wykonywania umowy i uwzględnia wniosek osoby, której dane dotyczą, winnej bowiem sytuacji podjęcie takiego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalne),
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.
Z żądaniem udzielenia powyższych informacji (wyłączając prawo ustalenia przesłanek, które przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym) osoba, której dane dotyczą, może skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.

Art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na administratora obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o zasadach przetwarzania jej danych osobowych. W celu jej uzyskania osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora ze stosownym wnioskiem. Obowiązkiem administratora jest udzielenie informacji w terminie 30 dni. Informacja powinna być udzielona w zrozumiałej formie. Jeśli osoba oto wnioskuje, udziela się jej na piśmie. Administrator obowiązany jest poinformować osobę zwracającą się do niego o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji -odnośnie przetwarzania jej danych osobowych, o których mowa wart. 32 ust. 1 pkt 1-5a, czyli:
 • czy zbiór istnieje,
 • kto jest jego administratorem (poprzez określenie jego pełnej nazwy i adresu (siedziby), a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania), od kiedy dane są przetwarzane,
 • jakie jest źródło pozyskania danych (chyba, że w tym zakresie administrator musi zachować tajemnicę państwową, służbową lub zawodową),
 • w jaki sposób dane są udostępniane (w szczególności administrator jest zobowiązany do poinformowania o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych),
 • jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym,
 • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści przetwarzanych danych.
W szczególności, administrator danych jest obowiązany do wskazania w formie zrozumiałej:
 • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 • w jaki sposób zebrano dane,
 • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.
Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:
 • ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
Art. 54 ustawy przewiduje odpowiedzialność karną (karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności) za niedopełnienie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, ojej prawach, lub nieprzekazanie tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w ustawie. W celu dochodzenia odpowiedzialności karnej konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego, czyli do organów ścigania: Policji bądź prokuratury. Prawo do poprawiania danych
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że jej dane osobowe, którymi dysponuje administrator, są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i wykaże, że tak jest rzeczywiście, administrator danych ma obowiązek ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

Administrator danych nie ma takiego obowiązku, jeśli żądanie dotyczy danych, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Wykonanie żądanych czynności powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Jednocześnie administrator danych jest zobowiązany do poinformowania, także bez zbędnej zwłoki, innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

W przypadku, gdyby administrator nie spełnił żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, albo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Generalnego Inspektora z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.wróć do poprzedniej strony » | wróć do strony głównej »
   
Projekt i wykonanie: elblag24, W. Brudek | Komunikacja »
Serwer niniejszy nie jest połączony z siecią MSWiA. Zawiera tylko dane powszechnie dostępne.